Estatuts

TITOL I: Disposicions generals

  Article 1r. Denominació

  La Societat es denomina “Societat Catalana de Cardiologia. SCC”.

  Esta subjecta a les disposicions de la llei de 7 de juliol de 1.997 i altres concordants.

  La Societat Catalana de Cardiologia. SCC és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la que desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

  Article 2n. Àmbit d’actuació
  L’àmbit territorial de la Societat Catalana de Cardiologia. SCC serà el de tot Catalunya i s’integraran en ella tots els treballadors per compte propi que, reunint les condicions que s’indiquen en l’article 7è i següents d’aquests estatuts, demanin incorporar-se a ella.
  Article 3r. Duració
  La Societat Catalana de Cardiologia. SCC es constitueix per temps indefinit.
  Article 4t. Personalitat
  La Societat Catalana de Cardiologia. SCC té personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar pel compliment de les seves finalitats.
  Article 5è. Domicili

  La Societat Catalana de Cardiologia. SCC tindrà el seu domicili social a Barcelona, Major de Can Caralleu, 1-7, a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

  Tanmateix, la Junta Directiva podrà canviar-li, així com establir les delegacions i representacions que consideri més adients.

  Article 6è. Finalitats

  La Societat Catalana de Cardiologia. SCC té per finalitats:

  1. Promoure l’estudi, prevenció i tractament de les malalties cardiovasculars a Catalunya.
  2. Promoure, coordinar i desenvolupar programes científics i d’informació i educació públiques, relacionats amb els problemes cardiovasculars.
  3. Defensar el compliment de les normes ètiques dins l’exercici de la cardiologia.
  4. Defensar els interessos professionals del seus associats.
  5. Promoure i organitzar reunions i congressos sobre temes relacionats amb la cardiologia.
  6. Assessorar i assistir als organismes públics o associacions privades en matèria de cardiologia.
  7. Intervenir en els organismes pertinents d’ensenyança postgraduada i especialització cardiològica a Catalunya.
  8. Formar part dels Tribunals o Comissions per a la selecció de candidats per a les places professionals de l’especialitat a Catalunya, com a societat integrant de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
  9. Ésser portaveu davant els organismes públics de tot el que faci referència a la cardiologia.
  10. Editar i publicar la “Revista de la Societat Catalana de Cardiologia. SCC”.

TITOL II: Dels membres de la Societat Catalana de Cardiologia. SCC

  Article 7è. Socis i tipus de membres

  Dins la Societat Catalana de Cardiologia. SCC hi haurà socis i membres: Socis Numeraris i Membres Associats, Protectors i d’Honor.

  El Secretaria de l’entitat portarà al dia un Registre de Socis i membres, en el que hi constaran les dades personals de cadascun d’ells, amb indicació del tipus de membre i la data d’amissió com a tal.

  Article 8è. Dels Socis Numeraris

  8.1. Seran Membres Numeraris els cardiòlegs membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques  i de la Salut de Catalunya i de Balears que, prèvia la seva lliure sol·licitud d’admissió, siguin admesos com a tals per la Junta Directiva, un mes després de la celebració de l’Assemblea General on s’haurà exposat la llista de sol·licitants, per tal que els que tinguin ja la categoria de Socis Numeraris puguin fer les impugnacions que considerin pertinents.

  8.2. Els Socis Numeraris tindran dret a participar amb veu i vot a totes les Assemblees Generals, a prendre part en totes les activitat de la Societat Catalana de Cardiologia. SCC i a ésser elegits per a qualsevol càrrec directiu, d’acord amb el que disposen aquests Estatuts.

  8.3. Els Socis Numeraris abonaran una quota trimestral aprovada per la Junta Directiva i ratificada per l’Assemblea General.

  8.4. Els Socis Numeraris podran accedir als Llibres d’Actes de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, així com als llibres comptables de la Societat Catalana de Cardiologia. SCC.

  Article 9è. Membres Associats.

  9.1. Seran Membres Associats els metges o professionals relacionats directament amb el camp de la cardiologia membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears que, prèvia la seva lliure sol·licitud d’admissió siguin admesos com a tals per la Junta Directiva, un mes després de la celebració de l’Assemblea General on s’haurà exposat la llista de sol·licitants, per tal que els Socis Numeraris puguin fer les impugnacions que considerin pertinents.

  9.2. Els membres Associats podran participar amb veu, però sense vot, a totes les activitats de la Societat Catalana de Cardiologia. SCC, sense que puguin ésser elegits per a cap càrrec directiu.

  9.3. Els Membres Associats abonaran una quota trimestral aprovada per la Junta Directiva i ratificada per l’Assemblea General.

  Article 10è. Dels membres Protectors

  10.1. Seran Membres Protectors aquelles persones que siguin admeses com a tals per haver ajudat de forma rellevant a institucions cardiològiques o a la pròpia Societat Catalana de Cardiologia .SCC.

  10.2. Per accedir a aquesta categoria, caldrà que un mínim de 25 Socis Numeraris presentin una proposta en aquest sentit davant la Junta Directiva; si aquesta accepta la proposta, la sotmetrà a l’Assemblea General, per a la seva aprovació definitiva.

  10.3. Els Membres Protectors estaran exempts del pagament de qualsevol tipus de quota que pugui establir-se en el sí de la Societat Catalana de Cardiologia. SCC.

  10.4.   Els Membres Protectors podran participar amb veu però sense vot, a totes les activitats de la Societat Catalana de Cardiologia, sense que puguin ésser elegits per a cap càrrec directiu, si bé podran assistir a les reunions dels òrgans de govern a les que siguin invitats.

  Article 11è. Dels Membres d’Honor

  11.1. Seran Membres d’Honor aquelles persones que, havent dut a terme activitats rellevants en el camp de la cardiologia, siguin proposades com a tals.

  11.2. Dins d’aquesta categoria estaran inclosos els cardiòlegs Socis de l’entitat que, per haver prestat importants serveis a la Societat Catalana de Cardiologia, siguin designats com a Presidents d’Honor.

  11.3. Per accedir a aquest grup (com a Membre o com a President) caldrà que un mínim de 25 socis Numeraris presentin una proposta en aquest sentit davant la Junta Directiva; si aquesta accepta la proposta, la sotmetrà a l’Assemblea General, per a la seva aprovació definitiva.

  11.4. Els integrants d’aquest grup estaran exempts del pagament de qualsevol tipus de quota que pugui establir-se en el sí de la Societat Catalana de Cardiologia.

  11.5. Els Membres d’Honor podran participar amb veu, però sense vot, a totes les activitats de la Societat Catalana de Cardiologia, sense que puguin ésser elegits per a cap càrrec directiu, si bé podran assistir a les reunions dels òrgans de govern a les que siguin invitats.

  Article 12è. Causes de baixa o exclusió

  Es causarà baixa a la Societat Catalana de Cardiologia per qualsevol de les següents causes:

  1. Per renúncia voluntària, comunicada per escrit al President de l’entitat amb una antelació mínima de deu dies.
  2. Per manca de pagament de les quotes socials establertes per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
  3. Per acord motivat per la Junta Directiva, quan el Soci o Membre de que es tracti hagi comès una falta molt greu que vulneri les obligacions estatutàries dels Membres i Socis de la Societat Catalana de Cardiologia, els acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva o la deontologia professional exigible.

  Prèviament a prendre aquest acord, la Junta Directiva obrirà un expedient en el que s’informarà a l’interessa’t de les causes que suposadament puguin motivar la seva expulsió, per tal que pugui manifestar el que cregui adient en el seu descàrrec.

  A la vista de l’expedient, la Junta Directiva acordarà l’expulsió. Si així ho voten dos terços dels seus components; contra aquest acord es podrà recórrer, dins d’un termini de quinze dies, davant l’Assemblea General, que es reunirà amb caràcter extraordinari dins els 30 dies següents a haver-se rebut l’escrit de recurs i decidirà el que s’escaigui, també per majoria de dos terços dels seus Socis.

TITOL III: Dels òrgans de govern

  Article 13è. Denominació
  Els òrgans de govern de la Societat Catalana de Cardiologia són l’Assemblea General, la Junta Directiva, el President i les Comissions Especials.
  Article 14è. De l’Assemblea General

  L’Assemblea General, integrada per la totalitat dels Socis i Membres de l’entitat que estiguin al corrent de les seves respectives obligacions amb ella, és l’òrgan suprem de la Societat Catalana de Cardiologia.

  En conseqüència, els seus acords obligaran a tots els Socis i Membres de l’entitat i tindran validesa fins que siguin modificats o revocats per un altre acord d’Assemblea General.

  Article 15è. Del tipus d’Assemblees Generals

  Les Assemblees Generals seran Ordinàries i Extraordinàries.

  L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari almenys un cop a l’any per tal d’aprovar la Memòria d’activitats desenvolupades durant l’exercici anterior i els Pressupostos per a l’exercici de que es tracti.

  Amb caràcter extraordinari es reunirà quan ho jutgi necessari el President o ho demani per escrit un nombre d’associats no inferior al 10%, en tot cas, per tal d’establir o modificar les quotes socials, resoldre els recursos presentats contra acords d’expulsió d’un membre, revocar el mandat de la Junta Directiva o d’algun dels seus components abans del termini establert en l’article 19,4 modificar el Estatus, aprovar reglaments interns, canviar el nom de l’entitat i dissoldre-la.

  Article 16è. De la convocatòria
  L’Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva amb 15 dies d’antelació mitjançant avis enviat personalment a cada un del membres i socis de l’entitat, fent-hi constar el lloc, la data i l’hora de la convocatòria, així com l’Ordre del Dia pel que es regirà la reunió.Com a últim punt de l’Ordre del Dia de les Assemblees Ordinàries, s’hi inclourà necessariament un Torn de Precs i Preguntes, per tal que tots els membres puguin plantejar les qüestions que considerin adients.
  Article 17è. Del desenvolupament de l’Assemblea

  17.1 Presidirà l’Assemblea el President de l’entitat i, en la seva absència, el Vicepresident.

  17.2 La Mesa de l’Assemblea quedarà constituïda pel propi President i dos vocals elegits per la Junta Directiva del seu sí; actuarà com a Secretari el de la pròpia Junta.

  17.3 L’Assemblea prendrà els seus acords per majoria simple dels assistents, llevat els casos de confirmació de l’expulsió d’un membre, modificació dels Estatus, canvi de nom o dissolució de l’entitat, en que caldrà una majoria de dos terços dels seus Socis.

  17.4 Cada Soci Numerari que estigui al corrent de les seves obligacions amb l’entitat tindrà dret a un vot.

  17.5 En cas d’empat, el President tindrà vot de qualitat.

  17.6 Dins del termini de quinze dies des de la seva celebració, el Secretari aixecarà acta de la reunió, en la que es reflectiran els acords adoptats i de la que se’n enviarà còpia a tots el socis i membres.

  Aquestes actes es recolliran en un Llibre d’Actes, on aniran signades pel President i el propi Secretari.

  Article 18è. De la Junta Directiva
  La Junta Directiva és l’òrgan encarregat de la gestió i administració de l’entitat.
  Article 19è. De la composició, elecció i renovació de la Junta Directiva

  19.1 La Junta Directiva estarà formada per vuit persones, elegides i revocades pel conjunt de socis numeraris, amb almenys 12 mesos d’antiguitat a la Societat, d’entre ells mateixos, mitjançant sufragi lliure i directe.

  19.2 En el sí de la Junta hi haurà necessàriament un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer, dos Vocals i un membre electe de la propera Junta, President o Secretari i un President anterior elegits per aquests càrrecs, segons el que disposa el punt 19.4.

  19.3 Per tal que la Junta directiva tingui la major representativitat possible, un dels seus components haurà d’exercir la medicina extrahospitalària; no podrà haver-hi més de dos representants d’un mateix Centre Sanitari, i hauran d’estar representades les comarques de al menys dues províncies de les existents actualment a Catalunya.

  19.4 El mandat dels components de la Junta durarà dos anys, renovant-se per meitats cada any. Un dels anys es renovaran els càrrecs de President, Tresorer i un Vocal i l’altre es renovaran els de Vicepresident, Secretari i un Vocal.
  Els càrrecs de President i Secretari seran elegits amb un any d’antelació a la seva presa de possessió efectiva. Durant aquest any ostentaran el càrrec de President o Secretari electe, respectivament. El càrrec de President anterior durarà un any, serà el President sortint i tindrà com a funció la d’assessorar a la Junta Directiva de la Societat.

  A aquest efecte, la Junta convocarà eleccions amb trenta dies d’antelació al termini del mandat de cada un dels seus components.

  En cas de dimissió o incapacitat del President, assumirà les seves funcions el Vicepresident. En cas de dimissió o incapacitat del Vicepresident, Secretari o Tresorer, assumirà les seves funcions un altre membre de la Junta, fins a completar el mandat del substituït.

  19.5 Els components de la Junta Directiva no podran ésser reelegits.

  19.6 Sense perjudici del que disposa el primer paràgraf de l’article 19.4 l’Assemblea General, reunida amb caràcter extraordinari, podrà revocar el mandat de la Junta Directiva o d’algun dels seus components abans del termini establert.

  L’acord de l’Assemblea General caldrà que sigui raonat.

  19.7 Les proposicions per a ésser elegit membre de la Junta hauran d’ésser dirigides al Secretari de la Societat. El termini d’admissió de candidatures finalitza quinze dies abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària. El candidat a President haurà d’ésser cardiòleg i Soci Numerari de la Societat Catalana de Cardiologia.

  19.8. Els càrrecs de la Junta directiva són gratuïts

  Article 20è. Del funcionament de la Junta Directiva

  20.1 La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada cada tres mesos.

  20.2 Així mateix, es reunirà en sessió extraordinària quan ho decideixi el seu President per pròpia iniciativa o li ho demani una tercera part dels seus components.

  20.3 El President de la Junta Directiva, que serà el de l’entitat, convocarà als seus socis i membres amb vuit dies d’antelació a la data fixada per a la reunió, mitjançant la corresponent notificació personal, indicant el lloc, data i hora de la reunió i l’Ordre del dia.

  20.4 En cas d’urgència, el President podrà convocar la Junta omitint els requisits anteriors, si bé caldrà garantir que tots els seus components estiguin degudament assabentats de la convocatòria i de les causes que la motiven.

  20.5 La Junta es considerarà vàlidament constituïda quan, arribada l’hora de la convocatòria, siguin presents o estiguin representats a la reunió la meitat més un dels seus components, entre ells el President o el Secretari o els membres de la Junta que els substitueixin.

  20.6 Per a l’adopció dels acords caldrà el vot favorable de la majoria dels assistents. En cas d’empat, el President tindrà vot de qualitat.

  20.7 El Secretari de la Junta aixecarà acta dels acords presos en les reunions i les transcriurà en un Llibre d’Actes, amb la signatura del President i del propi Secretari.

  Article 21è. Funcions i competències de la Junta Directiva

  Les funcions i competències de la Junta Directiva són les següents:

  1. Executar i complimentar el acords de l’Assemblea General.
  2. Gestionar econòmicament i administrativament l’entitat.
  3. Realitzar i dirigir les activitats de l’entitat necessàries per al compliment de les seves finalitats.
  4. Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació generals i específics i executar els ja aprovats, donant compte de la seva gestió a la següent Assemblea General.
  5. Presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i les propostes de quotes per a la seva aprovació.
  6. Elaborar la Memòria Anual d’Activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General per a la seva aprovació.
  7. Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments, podent, a tal efecte, autoritzar l’aperdura de comptes corrents, llibretes d’estalvi en qualsevol entitat de crèdit, així com la realització d’operacions bancàries destinades a la millor administració del patrimoni social.
  8. Supervisar la comptabilitat i la mecànica de cobrament i pagaments, sense perjudici de les facultats assignades al Tresorer.
  9. Controlar i vetllar pel normal funcionament dels serveis.
  10. Adoptar acords referents a la contractació de personal, bens i serveis, l’exercici d’accions i l’atorgament de poders.
  11. Realitzar informes d’interès per als socis i membres de l’entitat.
  12. Totes les altres competències que li atorgui l’Assemblea General.
  13. En cas d’extrema urgència, adoptar decisions sobre assumptes que siguin competència de l’Assemblea General, informant a aquesta en la primera sessió que celebri.
  Article 22è. De les atribucions del President

  El President tindrà les següents funcions i atribucions:

  1. Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, dirigint els seus debats i mantenint-hi l’ordre.
  2. Representar l’entitat davant qualsevol tipus d’organitzacions públiques i privades alienes, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions semblants, amb la deguda autorització de la Junta Directiva.
  3. Emetre davant l’Assemblea General un informe anyal de la seva actuació.
  4. Proposar a la Junta Directiva el nomenament de càrrecs tècnics o assessors que siguin necessaris per al desenvolupament de les activitats socials.
  5. Ordenar els pagaments que siguin necessaris.
  6. Formar part, per sí mateix o mitjançant delegació en un altre component de la Junta Directiva, dels Tribunals qualificadors de proves en els que tingui que estar representada la Societat Catalana de Cardiologia.
  Article 23è. Del Vicepresident

  La seva missió principal serà la de substituir al President en les seves funcions en
  cas d’absència o incapacitat d’aquell.
  Així mateix, col·laborarà amb el President en aquelles funcions que aquest li delegui
  o encarregui.

  Article 24è. Del Secretari

  24.1 El Secretari de l’entitat serà el component de la Junta Directiva encarregat d’aixecar acta dels acords presos per l’Assemblea General, Junta Directiva i demés òrgans col·legials.

  24.2 Tindrà al seu càrrec els llibres d’Actes i el Registre de Socis; així mateix dirigirà el personal i els serveis de l’entitat.

  Article 25è. Del Tresorer
  Correspondrà al Tresorer dirigir la comptabilitat de l’entitat, fent que es portin els llibres adients,  el que disposa la legislació vigent, cuidarà de la conservació de tots els fons en la forma que acordi la Junta Directiva; firmarà tots els documents de pagaments i cobraments i preparà el pressupostos i balanç anyals.

TÍTOL IV: Del règim econòmic

  Article 26è. Dels recursos financers

  1.- Els recursos financers de la Societat Catalana de Cardiologia estaran integrats per:

  1. Les quotes dels seus Socis i Membres
  2. Les donacions i llegats al seu favor
  3. Les subvencions públiques o privades que rebi
  4. La venda dels seus bens
  5. Els ingressos procedents de la venda de publicacions i prestacions de serveis
  6. Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

  2.- Els recursos econòmics de l’entitat, així com el seu patrimoni, es destinaran al compliment de les finalitats establertes en l’article 6è d’aquest Estatus.

  Article 27è
  La Secretaria de l’ACMCB i la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de la Societat, previ acord al respecte de la Junta directiva.

TÍTOL V

  Podran presentar projectes de modificació d’aquests Estatus un grup d’alemanys 50 socis de l’associació o la Junta Directiva; aquests seran tramesos a tots els associats amb una antelació mínima de vint dies naturals a la celebració de l’Assemblea General en la que s’hagin de debatre.

  Per acordar vàlidament la modificació, caldrà l’acord de l’Assemblea General, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels assistents o representats que tinguin dret a veu i vot, així com l’aprovació de la Junta de l’ACMCM.

  Article 28è. De la modificació dels Estatus

  Podran presentar projectes de modificació d’aquests Estatus un grup d’alemanys 50 socis de l’associació o la Junta Directiva; aquests seran tramesos a tots els associats amb una antelació mínima de vint dies naturals a la celebració de l’Assemblea General en la que s’hagin de debatre.

  Per acordar vàlidament la modificació, caldrà l’acord de l’Assemblea General, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels assistents o representats que tinguin dret a veu i vot, així com l’aprovació de la Junta de l’ACMCM.

  Article 29è. De la fusió
  Per la fusió de la Societat Catalana de Cardiologia amb altres organitzacions anàlogues caldrà seguir el mateix procediment que per a la modificació dels Estatus, prèvia comunicació i aprovació de l’ACMCB
  Article 30è. De la dissolució

  30.1 La Societat Catalana de Cardiologia es dissoldrà per acord adoptat per l’Assemblea General, convocada amb aquesta exclusiva finalitat, i amb el vot favorable de dues terceres parts dels assistents o representants amb dret a veu i vot.

  30.2 En l’acord de dissolució s’hi farà constar expressament que els bens, drets, instal·lacions i serveis que poguessin quedar després d’atendre les obligacions pendents, es donaran a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

  30.3 La pròpia Assemblea General nomenarà a aquests efectes una Junta liquidadora.

  Article 31è. De la “Revista de la Societat Catalana de Cardiologia. S.C.C.”

  31.1 La Revista és l’òrgan d’expressió i comunicació de la Societat Catalana de Cardiologia.

  31.2 L’editor de la Revista de la Societat Catalana de Cardiologia serà escollit per la Junta Directiva cada quatre anys.

  31.3 La Revista es regirà per la normativa de funcionament aprovada per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Cardiologia.

  Article 32è.
  En tot allò que no estigui contemplat expressament, en aquests Estatuts, seran d’aplicació els Estatus de l’ACMCB.
  Diligència final
  Fem constar que els presents estatus contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària de data 13 de desembre de 2.010.
Dr. Jordi Bruguera Cortada Dr. Cosme García García
President de la SCC Secretari de la SCC
Estatuts

Estatuts vigents
Document PDF
3.06MB